Dokumenty

Regulamin strony

Regulamin:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Strona taotaospa.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę taotaospa.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
1.3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony taotaospa.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE
2.1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie taotaospa.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
2.2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
2.3. USŁUGODAWCA – ASANA SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Literatów 6/19, 05-510 Konstancin-Jeziorna; NIP: 1231463278, REGON: 385536305, adres poczty elektronicznej: ursynow@taotaospa.pl.
2.4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
2.5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
2.6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
– korzystanie z Newslettera,
– Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4.1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
4.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
4.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
– komputer z dostępem do Internetu,
– dostęp do poczty elektronicznej,
– przeglądarka internetowa,
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
4.5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
5.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
– Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
5.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ursynow@taotaospa.pl.
5.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
5.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
5.5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
– Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ursynow@taotaospa.pl.
6.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
6.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
7.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem taotaospa.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością TAO TAO SPA  Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony taotaospa.pl, bez zgody Usługodawcy.
7.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony taotaospa.pl  może stanowić naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
8.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność każdej osoby, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Pani/Pana danych przekazywanych podczas korzystania ze strony internetowej www.taotaospa.pl („Serwis”). Dajemy naszym Klientom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Zebrane Informacje są przez nas wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. 

 1. Administratorem danych osobowych jest ASANA SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Literatów 6/19, 05-510 Konstancin-Jeziorna; NIP: 1231463278, REGON: 385536305 („Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: ursynow@taotaospa.pl.
 3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W następujących przypadkach zbieramy Pani/Pana dane osobowe:
  • Przy rejestracji konta w Sklepie zostanie Pani/Pan poproszona/-y o podanie danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, telefon oraz e-mail. Zebrane w ten sposób służą wyłącznie zarejestrowaniu i prowadzeniu tego konta;
  • Przy składaniu zamówień w Sklepie zostanie Pani/Pan poproszona/-y o podanie danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, telefon oraz e-mail. Zebrane w ten sposób dane służą wyłącznie prawidłowemu przeprowadzeniu transakcji oraz dostarczeniu zamówionych voucherów pod wskazany adres e-mail;
  • Przy zapisywaniu się przez Panią/Pana do subskrypcji newslettera zawierającego informacje o aktualnych promocjach lub nowościach w Sklepie  zostanie Pani/Pan poproszona/-y o podanie adresu e-mail; zgodę na subskrypcję newslettera można wycofać w każdym czasie;
  • Przy wykorzystaniu technologii cookies w celu dostosowania Sklepu do Pani/Pana indywidualnych potrzeb.
 1. Zbieramy również następujące informacje:
  • Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuję połączenie).
  • Wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego sklepu do Pani/Pana indywidualnych potrzeb.  Dzięki plikom cookies wpisane przez Panią/Pana dane zostaną zapamiętane, tak że bez powtórnego wprowadzania będzie można korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie Sklepu. Dane te będą zapisane w postaci plików cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętało Pani/Pana urządzenie, ale udostępni je jedynie w ramach Sklepu. Podmioty prowadzące inne witryny nie będą miały dostępu do tych danych.
  • Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na personalizację sklepu przez zewnętrzne witryny lub elementy śledzące zewnętrznych witryn, proponujemy włączyć blokowanie wszystkich ciasteczek zewnętrznych witryn w opcjach przeglądarki internetowej urządzenia, z którego Pani/Pan korzysta lub skorzystania z funkcji przeglądania prywatnego dostępnej w każdej aktualnej przeglądarce internetowej.
 1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia konta użytkownika i realizacji umowy sprzedaży zwane dalej jako „przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy”, do ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej „prawnie uzasadniony interes Administratora”, w celach statystycznych i technicznych, a w przypadku wyrażenia zgody – także w celach marketingowych.
 2. W stosownych przypadkach odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz podmioty świadczące pośrednictwo w płatnościach.
 3. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: do czasu usunięcia przez Pani/Pana konta użytkownika, zamknięcia strony internetowej przez Administratora, lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w tym wobec przetwarzania tych danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – cofnięcia swojej zgody na wskazany cel przetwarzania danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Słownik:

 cookie – niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego samego komputera.

log systemowy – informacja przekazywana serwerowi przez komputer użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną WWW.

adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (IP statyczny) lub w przypadku korzystania z połączenia modemowego przydzielony mu na dane połączenie (IP dynamiczny). 

Praktyczne uwagi:

 Jeżeli Pani/Pan korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Serwisu, do których Pani/Pan musi się zalogować, prosimy o wylogowanie się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Pani/Pana zasobów lub informacji.

Dane podane przez Panią/Pana podczas składania zamówienia, przynależności do newslettera zna tylko Pani/Pan, Administrator oraz podmioty, których usługi są niezbędne do realizacji zamówienia. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu niepowołanemu nie zostaną ujawnione. Pani/Pan również powinna/-nien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim. 

Cookies - informacja

Polityka plików “cookies” serwisu taotaospa.pl

 1.  Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2.  Serwis taotaospa.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3.    Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Nasze salony

Warszawa Ursynów

ul. Stryjeńskich 6/1c, Warszawa

603 892 782
ursynow@taotaospa.pl

Grodzisk Mazowiecki

ul.Romualda Traugutta 42A (budynek Elemental, pierwsze piętro)

783 623 908
grodzisk@taotaospa.pl