Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„BALIJSKI RELAKS – TAO TAO SPA PIASECZNO”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, na jakich organizowany jest konkurs pod nazwą: „BALIJSKI RELAKS – TAO TAO SPA PIASECZNO” (dalej: „Konkurs”)
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest THAI THAI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000906758 (dalej: „Organizator”).
 3. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”). 
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się, wyrażeniem zgody na treść i zobowiązaniem się do stosowania do postanowień Regulaminu.
 6. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 8. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi opublikować w komentarzu pod postem konkursowym opublikować zadanie konkursowe w postaci: a) oznaczenia osoby, z którą chciałbyś/aś wybrać się na masaż oraz b) wskazania w komentarzu dlaczego każda z tych osób potrzebuje balijskiego relaksu (dalej „Zadanie konkursowe”). Przy wyborze zwycięzców Konkursu, będą brane pod uwagę tylko Zadania konkursowe opublikowane pod ww. postem. W jednym komentarzu należy opublikować tylko jedno Zadanie konkursowe.
 2. Post konkursowy zostanie opublikowany na oficjalnym profilu „Tao Tao SPA Balijskie SPA” dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/taotaospabalijskiespa („Post Konkursowy”).
 3. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie od momentu publikacji postu konkursowego w serwisie Facebook, do godziny 18:59 w dniu zakończenia Konkursu tj. 31 czerwca 2023 roku. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administratorzy serwisu Facebook usuną lub trwale uniemożliwią do nich dostęp, na skutek naruszenia regulaminu serwisu Facebook.
 5. Spośród wszystkich osób biorących udział w Konkursie, wyłoniony zostanie 1 (jeden) laureat, którego Zadanie Konkursowe będzie najbardziej kreatywne i oryginalne – wyboru dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.
 6. Nagrody przewidziane w Konkursie (dalej: „Nagrody”) to: 1 (jeden) pojedynczy voucher kwotowy o wartości 200 PLN brutto do wykorzystania w salonie Tao Tao SPA – Piaseczno (ul. Jana Pawła II 45, Piaseczno) na dowolny masaż.
 7. Na podstawie ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wartości Nagrody zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości danej Nagrody. Uczestnik upoważnia Organizatora do pobrania przypadającej mu do wypłaty kwoty stanowiącej równowartość nagrody pieniężnej tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej mu Nagrody. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Organizator, w terminie trzech dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu, wyłoni spośród Uczestników laureata oraz powiadomi go o wygranej za pośrednictwem komentarza pod odpowiedzią konkursową w serwisie Facebook. Następnie, Organizator poprosi laureata o kontakt w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook celem uzupełnienia danych adresowych na potrzeby dostarczenia nagrody (imię, nazwisko, adres do wysyłki Nagrody).
 2. Jeśli laureat nie odpowie na wiadomość z prośbą o podanie danych osobowych w ciągu 48 godzin od daty nadania wiadomości przez Organizatora, utraci on prawo do Nagrody, zaś Organizator dysponuje wówczas uprawnieniem do wyłonienia innego laureata i przyznania mu Nagrody zgodnie z odpowiednim zastosowaniem postanowień Regulaminu. 
 3. Nagrody zostaną każdorazowo wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Organizatora odpowiednich danych laureata.
 4. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata lub niemożności doręczenia nagrody w związku z podaniem przez laureata niewłaściwych danych kontaktowych, Uczestnik traci uprawnienie do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie. 
 6. Nie istnieje możliwość wypłaty wartości Nagrody w gotówce ani przeniesienia jej wartości na inne cele.

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie e-mail kierowanego na adres: reklamacje@taotaospa.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację oraz okoliczność będącą podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej odbioru. 

 § 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z Konkursem zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.taotaospa.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W sprawach spornych rozstrzyganych na drodze sądowej zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz właściwych przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Treść obowiązku informacyjnego dla uczestników konkursu

Kim jesteśmy? 

Twoje dane są administrowane przez Organizatora.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: dane Organizatora

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych, 
 2. ich poprawiania, 
 3. żądania ich usunięcia, 
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. umożliwienia Ci wzięcia udziału w konkursie o nazwie „Nowy Salon Tao Tao SPA” (zwanym dalej: „Konkursem”), przyznania i wydania nagród za udział w Konkursie oraz wykonania obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu – przez czas niezbędny do organizacji Konkursu oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na nas, w tym także obowiązków podatkowych, jednakże nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wynikać z organizacji Konkursu, 
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, w tym w związku z organizowanym Konkursem, a także badaniu poziomu satysfakcji – przez czas prowadzenia przez nas tych działań albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziesz mógł wziąć udziału w Konkursie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniem płatności za uczestnictwo w Konkursie oraz wydaniem nagród,
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym związanego z organizacją Konkursu oraz mającego na celu promocję naszych produktów lub usług, a także badaniu poziomu satysfakcji.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. agencjom marketingowym, 
 2. dostawcom narzędzi i platform służących zarejestrowaniu się do udziału w Konkursie,
 3. dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości mailowych, 
 4. dostawcom narzędzi służących celom analitycznym i statystycznym.

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 

Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Przejdź do naszego sklepu online

Możesz skorzystać z naszego intuicyjnego sklepu internetowego. Złóż swoje zamówienie online już teraz i umów się na wizytę w Tao Tao SPA.

Szukasz: masaż prezent, voucher podarunkowy masaż, Warszawa masaż prezent, voucher na masaż prezent, SPA prezent na święta, dobry prezent na święta, Warszawa prezent na święta, masaż tajski prezent, masaż balijski prezent, masaż w prezencie, voucher do SPA na prezent, Prezent Święta Warszawa, prezent dla kobiety, masaż Mokotów, masaż na Mokotowie, Mokotów masaż, masaż balijski Mokotów, masaż tajski Mokotów, masaż Narbutta, masaż Konstancin, masaż w Konstancinie, masaż tajski Konstancin, masaż balijski Konstancin.

Znajdziesz u nas również: masaż tajski Warszawa, tajski masaż w Warszawie, tajski masaż na Ursynowie, masaż tajski Ursynów, thai Massage in Warsaw, thai Massage Ursynów, refleksologia Warszawa, refleksologia Ursynów, masaż stóp Warszawa, masaż dla dwojga, masaż dla par w Warszawie, masaż dla Dwojga Warszawa, masaż tajski wyszczuplający, masaż slim, masaż na Ursynowie, masaż tajski relaksujący, tajski masaż regenerujący, masaż tajski kamieniami, masaż świecą, masaż twarzy, masaż antycellulitowy, masaż na ból pleców, Grodzisk Mazowiecki Masaż, masaż Grodzisk Mazowiecki, masaż w Grodzisku, Grodzisk masaż.

Masaż Balijski ⭐⭐⭐⭐⭐
Ocena 5/5 Głosów 12

Tagi : masaż balijski Ursynów, masaże balijskie Warszawa, masaż Mokotów, masaż Konstancin, masaż Radom

Tao Tao Spa